top of page

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia

  2. Ceny

  3. Objednávanie služieb

  4. Odstúpenie od zmluvy a vybavovanie reklamácií

  5. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami

  6. Ochrana osobných údajov

 

  1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom stránky www.babymasaze.info je Simona Rajnohová-RAJS so sídlom Radvanská 30, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika. Tel. číslo: 0908 032 152, email: info@sanrajs.sk IČO: 48139319, DIČ: 1120445546. Simona Rajnohová-RAJS nie je platcom DPH.

  2.Ceny

2.1.     Cena za  každý kurz a tovar sú uverejnené na stránke www.babymasaze.info

Všetky ceny služieb sú finálne (nie sme platci DPH). V prípade, že pri poskytovanej službe/tovare nenájdete uvedenú cenu, na vyžiadanie a po upresnení vašich potrieb Vám ju dodatočne zašleme.

2.2.     Platobné podmienky: Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania platby

 

  3.Objednávanie služieb a tovaru

3.1. Prihlášku na kurz a objedávku tovaru je možno podať odoslaním cez mail na babymasaze.info@gmail.com. Prihláška na kurz  slúži ako objednávka.

3.2. Po prijatí objednávky posielame prihlásenému účastníkovi potvrdenie o akceptácii prihlášky e-mailom. A

3.3. Objednávku považujeme za záväznú, po uhradení zálohy vo výške 10 eur najneskôr 3 dni pred dátumom začatia kurzu.

 

3.4. Objednaním tovaru či služieb objednávateľ vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami Simona Rajnohová RAJS

3.5. Počet účastníkov na kurz je obmedzený. V prípade naplnenia kapacity školiacich priestorov si dodávateľ služby vyhradzuje právo prihlášku odmietnuť a ponúknuť záujemcovi iný termín.

3.6. V cene kurzu je zahrnuté: študijné podklady a materiály, organizácia kurzu, doklad o absolvovaní kurzu, malé občerstvenie, lektorský honorár.

3.7. Účastníkovi  po prijatí objednávky bude vystavená faktúra ak nie je predom dohodnutá platba na mieste. Účastníkovi vzdelávania budú všetky faktúry zasielané v elektronickej forme – mailom. Na požiadanie je možné vystaviť a zaslať faktúru poštou. Poplatok za vzdelávaciu akciu je potrebné uhradiť pred konaním vzdelávacej akcie na účet vedený vo Fio banke na IBAN: SK2183300000002601098559

Po uhradení zálohovej faktúry bude účastníkovi vzdelávania vystavená riadna faktúra.

3.8.  Organizátor  si vyhradzuje právo zmeny dátumu, miesta, či zrušenie vzdelávacej akcie z organizačných a prevádzkových dôvodov. V prípade, že sa vzdelávacia akcia neuskutoční vinou dodávateľa, uhradená čiastka bude vrátená účastníkovi alebo prevedená na najbližší ďalší termín vzdelávacej akcie. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme včas informovať e-mailom alebo telefonicky. Z tohto dôvodu Vás žiadame o uvedenie e-mailu a telefónneho kontaktu na prihláške, respektíve v objednávke.

 

  4.Odstúpenie od zmluvy a vybavovanie reklamácií

4,1 Odstúpenie od zmluvy, storno podmienky a prípadné reklamácie ohľadom kurzu atovaru vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie je účastník povinný o svojom zámere neodkladne informovať Simona Rajnohová-RAJS a to písomne na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na: info@sanrajs.sk Reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa písomne doručenej reklamácie. Účastník vzdelávacej aktivity má právo obrátiť sa na príslušný orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je oprávnený posudzovať prípadné spory medzi klientom a poskytovateľom tovaru alebo služby.

Zmena alebo zrušenie podujatia zo strany organizátora Simona Rajnohová- RAJS

  • Vyhradzujeme si právo zmeny termínu, miesta konania podujatia a lektora, ako aj  prípadného zrušenia podujatia z vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov.

  • O takejto zmene budú neodkladne písomne (e-mailom) informovaní všetci záväzne zaregistrovaní účastníci podujatia. Po vzájomnej dohode bude ich prihláška presunutá na ďalší termín toho istého podujatia. Prijatá platba bude podľa dohody buď vrátená objednávateľovi alebo použitá v ďalšom termíne.

  • Pri zrušení podujatia sa úhrady vracajú na účet uvedený objednávateľom resp. účet uvedený v prihláške, a to najneskôr do 30 dní od zrušenia podujatia.

Storno podmienky: V prípade neodhlásenia sa z kurzu minimálne 3 dni pred konaním si účtujeme 100% zo zálohy z kurzu.

V prípade odhlásenia sa z kurzu viac ako 3 dni pred začatím je záloha za kurz vrátená alebo presunutá na iný termín kurzu

 

Darčekové poukážky

-pri online objednávke darčekovú poukážku môže objednávateľ poukážku vrátiť/stornovať do 14 dní od zákúpenia bez udania dôvodu

-darčeková poukážka je časovo obmedzená a po uplynutí lehoty nemusí byť poukážka akceptovaná

-spôsob dodania poukážky je dohodnutý vopred individuálne pri objednávaní

-držiteľ darčekovej poukážky sa musí na kurz prihlásiť v predstihu

 

 

  5.Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami

5,1Vykonaním objednávky účastník vzdelávacej akcie potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky Simona Rajnohová-RAJS sú verejne dostupné na stránke www.babymasaze.info

  6.Ochrana osobných údajov

6.1. Záujemca udeľuje spoločnosti Simona Rajnohová-RAJS potvrdením príslušného poľa pred odoslaním prihlášky /registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok ( VOP). Záujemca tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

6.2.  Simona Rajnohová-RAJS spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči objednávatelovi a  a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 VOP, oboznámení účastníka vzdelávania s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov a služieb  Simona Ranohová-RAJS, či tretích strán. Odoslaním prihlášky/registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Simona Ranohová-RAJS ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávky/registračného formulára. Simona Ranohová-RAJS zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Simona Ranohová-RAJS podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Simona Ranohová-RAJS na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

bottom of page