top of page

Dr Tiffany Field je priekopníkom v štúdiu fyziologických účinkov masáže i detí a dojčiat a je zakladateľom výskumného inštitútu dotyku na Univerzite v Miami Medical School, kde sa uskutočnilo množstvo štúdií o detskej masáži. Tieto štúdie zdôrazňujú, aký dôležitý je dotyk pre vyvíjajúce sa dieťa.

Masáž rukami otcov

Účinky masáže na predčasne narodené deti


Deti ktoré, boli masírované počas jedného mesiaca 15 minút denne pred večerným spánkom
otcami, prejavovali oveľa lepšiu interakciu vo vzťahu otec-dieťa, ako deti v skupine, ktorú
masírovali len mamičky.


Cullen, C., Field, T., Escalona, A. & Hartshorn, K. (2000). Father-infant interactions are
enhanced by massage therapy. Early Child Development and Care, 164, 41-47.


 

 

 

 


Pri posudzovaní účinkov na predčasne narodené deti bolo preukázané,že masáž deťom
pomáha pri naberaní váhy, znižuje stres a zlepšuje interakciu dieťaťa s okolím.


Field, T. (2001). Massage therapy facilitates weight gain in preterm infan


MOZGOVÁ OBRNA
Pravidelná masáž pomohla deťom s mozgovou obrnou redukovať spazmus. Deti vykazovali
viac svalovej flexibility, motorických funkcií a pozitívnejšiu sociálnu interakciu.


Hernandez-Reif, M., Field, T. & Thimas, E. (2001). Attention deficit hyperactivity disorder:
benefits from Tai Chi. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 5, 120-123.


DOWNOV SYNDRÓM
U detí v masírovanej skupine boli odhalené väčšie zisky v jemnom a hrubom motorickom
fungovaní ako aj menej závažná hypotonickosť (hypotonickosť= znížený svalový
tonus)končatín v porovnaní s deťmi v nemasírovanej skupine.


Hernandez-Reif, M., Field, T., Largie, S., Diego, M., Mora, D. & Bornstein, J. (2006). Children
with Down Syndrome improved in motor function and muscle tone following massage
therapy. Early Child Development and Care, 176, 395-410.

Ako masáž pomáha mierniť prejavy chorôb

Viac výskumov k masáží dojčiat a detí nájdete tu.

bottom of page